Nr postępowania: DUBELT-3/P/2017

W dniu 2 lutego 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Część I

Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz budowę/remont 11 szt. przepustów. (HRP I, Zad. 1)

Część II

Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich. (HRP I, Zad. 2)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 24.02.2017_rozstrzygnięcie_cz.I_i_II.pdf

pdf pytanie_i_odp_nr_1_7.02.2017.pdf

pdf Załącznik_1_a_Gródek_przepusty.pdf

pdf Załącznik_1_b_Gródek_droga.pdf

pdf Załącznik_1_c_Kuryły_przepusty.pdf

pdf Załącznik_1_d_Kuryły_droga.pdf

pdf Załącznik_1_e_Pieńki.pdf

pdf Załącznik_1_f_Żednia.pdf

pdf 02.2.17_ogłoszenie_projekty.pdf

doc 02.2.17.Załącznik_nr_2-Formularz_ofertowy.doc

pdf 02.2.17.Załącznik_nr_3_umowa_projekt.pdf

pdf Załącznik_nr_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

cig_logotypw_krzywe

 

 

Nr postępowania: 4/P/2017

W dniu 27 stycznia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na realizację usługi:

Monitoring, badania telemetryczne i ochrona ptaków strefowych na terenie 4 obszarów Natura 2000: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

rozstrzygnięcie - 22.02.2017 r. (485 kB)

ogloszenie_monitoring - 27.01.2017 r. (558 kB)

zal_nr_1_projekt_strefy - 27.01.2017 r.(90 kB)

zal_nr_2_kartoteka_zlokalizowanych_i_skontrolowanych_gniazd - 27.01.2017 r. (134 kB)

zal_nr_3_harmonogram_prac_i_platnosci - 27.01.2017 r. (224 kB)

zal_nr_4_formularz_ofertowy - 27.01.2017 r. (296 kB)

zal_nr_5_wykaz_prac - 27.01.2017 r. (371 kB)

zal_nr_6_wykaz_osób - 27.01.2017 r. (376 kB)

zal_nr_7_wzor_umowy - 27.01.2017 r. (363 kB)

zal_nr_8_regulamin_PTOP - 27.01.2017 r. (200 kB)

fe_is_rgb-1

Znak sprawy: 12/BOCIAN2/2017

W dniu 23.01.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą:

Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V.

pdf Informacja o wyborze oferty 8.02.2017

pdf Zmiana treści Zapytania 27.01.2017

pdf Zapytanie ofertowe materiały promocyjne i informacyjne

docx Załącznik nr 1 - formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - regulamin udzielania zamówień

pdf Załącznik nr 4 - przykładowa tabliczka

pdf Załącznik nr 5 - specyfikacja koszulki

pdf Załącznik nr 6 - specyfikacja nadruki

pdf Załącznik nr 7 - wygląd kartonu

pdf Załącznik nr 8 - grafiki na kubek

life

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT-2/P/2016

W dniu 20 stycznia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja następujących zadań:

Część I

Przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz budowę/remont 11 szt. przepustów. (HRP I, Zad. 1)

Część II

Przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich. (HRP I, Zad. 2)

Część III

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych dla działek wskazanych w Części I . (HRP I, Zad. 1)

Część IV

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych dla działek wskazanych w Części II. (HRP I, Zad. 2)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 24.02.2017_rozstrzygnięcie_cz._III_i_IV.pdf

pdf 01.02.17_unieważnienie_zapytania_cz_I_i_II.pdf

pdf 20.1.17_ogłoszenie_projekt_mapy_zmiana_treści_24.01.2017.pdf

pdf 20.1.17_ogłoszenie_projekt_mapy.pdf

pdf Załącznik_nr_1_a_Gródek_przepusty.pdf

pdf Załącznik_nr_1_b_Gródek_droga.pdf

pdf Załącznik_nr_1_c_Kuryły_przepusty.pdf

pdf Załącznik_nr_1_d_Kuryły_droga.pdf

pdf Załącznik_nr_1_e_Pieńki.pdf

pdf Załącznik_nr_1_f_Żednia.pdf

docZałącznik_nr_2-Formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_3a_umowa_projekt.pdf

pdf Załącznik_nr_3b_umowa_mapy.pdf

pdf Załącznik_nr_4-Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe

 

 

Znak sprawy: 11/BOCIAN2/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.3. Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem, pod nazwą:

Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym

pdf Unieważnienie postępowania 07.02.2017

pdf Odpowiedzi na pytania ze zmianą treści Zapytania

pdf Zmodyfikowany Załącznik nr 2 Wzór umowy 19.01.17

pdf Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Opis parametrów pojazdu i podnośnika 19.01.17

pdf Zapytanie ofertowe

doc Załącznik nr 1 - formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - regulamin PTOP

docx Załącznik nr 4 - opis parametrów pojazdu i podnośnika

life

 

 


Znak sprawy: 10/BOCIAN2/2016

W dniu 16 grudnia 2016 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod nazwą:

Dostawa i montaż 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.UE

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE

pdf Przetarg otwarty Dostawa z montażem słupów z platformami dla bocianów

docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - Wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - Regulamin postępowań o zamówienia

pdf Załącznik nr 4 - Przedstawiciele Zamawiajacego z podziałem na lokalizacje

pdf Załącznik nr 5 - Wizualizacje gniazd

pdf Załącznik nr 6 - Wygląd i rodzaj zabezpieczeń

pdf Załacznik nr 7 - Parametry budek lęgowych

doc Załącznik nr 8 - JEDZ

doc Załącznik nr 9 - Wykaz dostaw

docx Załącznik nr 10 - Wzór zobowiązania

 life

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.