Postępowanie: WYPAS-01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach poniższego projektu zaprasza do złożenia oferty na:

PRZYGOTOWANIE PRAWNEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM (HRP I, PKT 3).

Zadanie to jest częścią projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf Rozstrzygniecie_2017_04_03.pdf

 

pdf Wyjaśnienia_2017_03_15.pdf

 pdf Zapytanie_ofertowe_09_03_2017.pdf

 docx Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_2_-_Plan_udzielania_zamwień.pdf

pdf Załącznik_3_-_Regulamin_udzielania_zamwień_09_02_2017.pdf

docx Załącznik_4_-_Wykaz_usug.docx

pdf Załącznik_5_-_Wzór_umowy.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

Nr postępowania: 8/Z/STR/2017

W dniu 8 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na:

Wykonanie strony internetowej Projektu


wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_strona_internetowa - 27.03.2017 r.

pytania i odpowiedzi - 13.03.2017 r. NOWE!

 zapytanie_strona_internetowa - 08.03.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy - 08.03.2017 r. 

 zal_nr_2_regulamin_PTOP - 08.03.2017 r.

 

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: 7/Z/STR/2017

W dniu 3 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na:

zakup licencji do 18 sztuk zdjęć o tematyce „ptaki strefowe”


wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 rozstrzygniecie_zdjecia - 20.03.2017 r.  

 wykaz_zdjęć - 20.03.2017 r.

 

 zapytanie_ofertowe_zakup_zdj - 03.03.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy - 03.03.2017 r. 

 zal_nr_2_wzor_umowy - 03.03.2017 r. 

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 03.03.2017 r.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-5/P/2017

W dniu 2 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z osprzętem, nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) i sieci ornitologicznych oraz termowizora (HRP II, Zad. 3.6).

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 17.03.2017_rozstrzygnięcie_cz._3_i_4.pdf

pdf unieważnienie_cz__1_i_2_15_03_2017.pdf

pdf zmiana_zapytania_2.pdf

pdf 8.03.2017_zmiana_zapytania.pdf

UWAGA: W dniu 3 marca 2017 r. Zamawiający doprecyzował treść przedmiotowego zapytania.

pdf wyjaśnienie_treści_zapytania_ofertowego.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_sprzęt_telemetryczny.pdf

doc Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_sprzęt_telemetryczny.doc

pdf Załącznik_nr_2_wzór_umowy_sprzęt_telemetryczny.pdf

pdf Załącznik_nr_3_-_Regulamin_udzielania_zamwień_publicznych_12_12_2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dokończenie inwestycji polegającej na budowie 4 brodów zlokalizowanych w obrębach: Trześcianka (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie), Ciełuszki (gm. Zabłudów, pow. białostocki, woj. podlaskie) i Zawyki (gm. Suraż, pow. białostocki, woj. podlaskie)

będącej częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436) współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Vogelschutz-Komitee e.V. Przedmiot niniejszego zamówienia jest w całości finansowany ze środków Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

pdf Zapytanie_ofertowe.pdf

doc Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.doc

doc Załacznik_2_-_Wykaz_robót.doc

doc Załacznik_3_-_Wykaz_osób.doc

pdf Załącznik_4_-_Projekt_umowy.pdf

pdf Załącznik_5_-_Zacznik_graficzny.pdf

Znak sprawy: 15/BOCIAN2/2017

W dniu 27.02.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komiteee.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa drona wraz z niezbędnymi komponentami.

pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 13.03.17

pdf Wyjaśnienia treści zapytania z modyfikacją jego treści 03.03.2017 r.

docx Zmodyfikowany Załącznik nr 2 opis parametrów 03.03.17 r.

pdf Zapytanie ofertowe

docx Załącznik nr 1 - formularz oferty

docx Załącznik nr 2 - opis parametrów

pdf Załącznik nr 3 - regulamin PTOP

logotypy_nowe

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.